رفتن به بالا

هر آنچه در تبریز و آذربایجان می‌گذرد…

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
  • الأربعاء ۲۲ جماد ثاني ۱۴۴۳
  • 2022 Wednesday 26 January
مدیرعامل تراکتور خبرداد؛

احتمال حضور قوچان نژاد در تراکتور


نیروگاه با سوخت مازوت متهم ردیف اول است؛

زنگ خطر آلودگی هوا در تبریز


نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:

یارانه نقدی افزایش می‌یابد


برگزیده

همه عناوین خبرها

یادداشت ویژه

تحلیل؛

صنعت گردشگری آذربایجان شرقی در آستانه ورشکستگی

تبریزگویا، اســتان آذربایجان شــرقی بــه علــت موقعیــت خــاص جغرافیایــی خــود و بــا توجــه بـه ریشـه های باسـتانی، فرهنگـی، علمـی و منابـع طبیعـی متعـدد، امکانـات مناسـب درمانــی و زمینه هــای تجــاری و ســرمایه گذاری، یکــی از مناطــق مهــم گردشــگری کشــور محســوب می گــردد و همیــن اهمیــت می توانــد آذربایجان شــرقی را به عنــوان یکـی از مقاصـد سـفر گردشـگران داخلـی و خارجـی مطـرح نمایـد. بـا توجـه بـه تنـوع و تعـدد جاذبه هـا، وضعیـت گردشـگری اسـتان در چهـار حـوزه فرهنگـی و تاریخـی، طبیعــی، ســلامت و تجــاری قابل بررســی است. تاریــخ تمــدن و فرهنــگ آذربایجــان سرگذشــتی نزدیــک بــه ۸  هــزار ســال دارد و به مقتضــای همیــن دوران تاریخــی، دســتاوردهای مــادی و معنــوی شــگرفی را بــه نمایـش گذاشـته و همـواره به عنـوان یکـی از مراکـز بـا اهمیـت سیاسـی- اجتماعـی ایـران مطـرح بـوده اسـت. بـه همیـن جهـت در گوشـه و کنار ایـن اسـتان بقایـای آثار و ابنیـه تاریخـی و فرهنگـی گذشـتگان مشـاهده می شود. از بارزتریـن آثـار آن میتـوان بـه بـازار تبریـز به عنـوان بزرگتریـن بـازار آجـری مسـقف به هم پیوسـته دنیـا کـه در فهرسـت آثـار جهانـی ثبت شـده اشـاره کرد. همچنیــن مجموعــه کلیســاهای آذربایجــان، آثــار صخــرهای و روســتایی تاریخــی کنــدوان بــا شــیوه ســکونت غارنشــینی و بااعتبــار ویــژه جهانــی، قلعه هــای تاریخــی با ارزشهـای معمـاری، فنـی، هنـری، تاریخـی و مبارزاتـی (ماننـد قلعـه بابـک در کلیبر، قلعـه پشـتو در هورانـد، قلعـه ضحـاک در هشـترود)، یادمان هـای مذهبـی مثـل مسـجد کبـود، مسـجد جامـع تبریـز، بخشـی از ۱۸۰۰ اثـر ثبتـی ملـی اسـتان هستند. وجــود بیــش از ۸۰ رشــته صنایع دســتی از قبیــل فــرش، ورنی بافــی، نقــره کاری، معـرق، سـفالگری، نقاشـی روی سـفال، از دیگـر جذابیت هـای گردشـگری اسـتان محسـوب می شـود و انتخـاب تبریـز به عنـوان شـهر جهانـی فـرش از سـوی اتحادیـه جهانــی صنایع دســتی و صــدور ۹  نشــان مهــر اصالــت در رشــته های ورنــی بافــی، نقره کوبـی، حکاکـی روی نقـره، سـراجی سـنتی و سـاخت سـازهای سـنتی از دیگـر توانمندی هــای اســتان در ایــن بخــش است. عدم استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های صنعت گردشگری آذربایجان شرقیبه رغـم وجـود ظرفیت هـای مذکـور متاسفانه بـه دلیـل ضعـف اطلاع رسـانی و عـدم شـناخت و نیز عدم کفایــت زیرســاخت های مناســب بــرای اقامــت گردشــگران، جــذب گردشــگران متناســب بــا قابلیت هــای ایــن حــوزه نیست. جاذبه هــای طبیعــی اســتان آذربایجان شــرقی نیــز نه تنهــا واجــد ارزش هــای منطقــه ای و ملــی اســت بلکــه در مــوارد عدیــده ای از اهمیــت و ارزش بین المللــی برخــوردار است. آذربایجــان شــرقی بــه دلیــل برخــورداری از موهبت هــای فــراوان الهــی همچــون کوه هــای ســر بــه فلــک کشــیده (ســهند) جنگل هــای منحصربه فــرد ارســباران، چشمه ســارها، رودخانه هــای صــاف و زلال، آبشــارها، دشــت های سرســبز و ییلاقــی، چشــمه های آبگــرم، مناطــق حفاظت شــده، حیات وحــش و گیاهــی متنــوع، ظرفیت هــای بالقــوه زیــادی بــرای تبدیل شــدن بــه یکــی از قطب هــای اصلــی طبیعت گــردی دارد. در واقع اسـتان آذربایجان شـرقی دارای ویژگی های آب و هوایی مدیترانـه ای اسـت کـه از نظـر صنعـت گردشـگری‌، اقلیـم مناسـبی تلقـی می گـردد. همچنیـن ایـن اسـتان بـه دلیـل برخـورداری از بـارش بـرف قابل توجـه در زمسـتان و ...